2007-12 - Santa Claus Parade - Markham Main St. - johnandgrace